80 χρoνια πριν… 18-5-1939

18gkat_02_page_1_image_0002--2

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟ ΚΡΑΤΟΣ: Εκυκλοφόρησεν απόψε υπό μορφήν Λευκής Βίβλου [φωτ. Ο εισηγητής της ΜακΝτόναλντ] ανακοίνωσις περί της επί του παλαιστινιακού ζητήματος πολιτικής της βρεταννικής Κυβερνήσεως, περιέχουσα δήλωσιν καθ’ ην σκοπός της βρεταννικής Κυβερνήσ… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 16-5-1939

gkat_02_1605_page_1_image_0006

ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: «[…] Κατόπιν του συμφώνου του Μιλάνου και της στρατιωτικής συμμαχίας, η οποία θα υπογραφή εντός του τρέχοντος μηνός εις το Βερολίνον, ο Αξων θα καταστή αχώριστος επικοινωνία των δύο κρατών και των δύο λαών. […] ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 11-5-1939

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Θεσσαλονίκη – Με την άφιξιν του υπουργού της Πρωτευούσης κ. Κοτζιά διεκανονίσθη οριστικώς το ζήτημα της συνεχίσεως της ανιστορήσεως του ναού του Αγίου Δημητρίου. […] Ο υπουργός ανεκοίνωσεν ότι κατόπιν εντολής του κ. Προέδρου της Κυβερ… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 9-5-1939

09gkat_02_page_1_image_0006

ΕΚΚΛΗΣΗ: Αγγέλλεται εκ Βερντέν ότι σήμερον την εσπέραν από του εκεί οχυρού ο Δουξ του Ουίνδσωρ απηύθυνε ραδιοφωνικήν έκκλησιν προς όλους τους πολιτικούς αρχηγούς των κρατών όπως αποφύγουν τον πόλεμον. ΕΚΚΛΗΣΗ: Αγγέλλεται εκ Βερντέν ότι σήμερον την εσπέρ… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 8-5-1939

08gkat_02_page_1_image_0006

ΣΙΝΟΪΑΠΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: […] Από της 1ης παρελθόντος Απριλίου, αι σημειούμεναι υπό του κινεζικού στρατού επιτυχίαι είναι άκρως αξιόλογοι. Η ηθική και υλική δύναμις των Κινέζων ανεπτύχθη εις σημείον ώστε ο πόλεμος εναντίον των Ιαπώνων να εισέλθη εις νέαν… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 7-5-1939

0707sel02_page_1_image_0006

ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΝΕΣΤΟΡΟΣ: Ο κ. Μπλέγκεν ανεκάλυψε τα λείψανα ενός οικοδομήματος το οποίον, κατά την γνώμην του, είναι το ανάκτορον του περιωνύμου διά την σύνεσίν του, την τόλμην του και την ευγλωττίαν του ομηρικού ήρωος Νέστορος. ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΝΕΣΤΟΡΟΣ: Ο κ. Μπλέγκ… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 3-5-1939

gkat_02_0305_page_1_image_0006

Στα μεγάλα αστικά κέντρα οι άνθρωποι γνωρίζουν την Αμερικανική Γεωργική Σχολή χάρις στα εξαιρετικά της προϊόντα. Στην επαρχία χαίρει σεβασμού για τα καταπληκτικά της εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν ως στόχο τη στήριξη των αγροτών όχι μόνο στην εργασί… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 2-5-1939

02kat_02flsr

ΖΗΤΗΜΑ ΝΤΑΝΤΣΙΓΚ: Ο Φύρερ […] εχρησιμοποίησεν ως πρόσχημα της υπ’ αυτού καταγγελίας της [γερμανοπολωνικής] συνθήκης [μη επιθέσεως], την ύπαρξιν των αγγλο-πολωνικών αμυντικών διαβεβαιώσεων, αι οποίαι εχαρακτηρίσθησαν ότι αποτελούν παραβίασιν της συνθήκ… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 26-4-1939

26sel21_pflt

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ: ΛΟΝΔΙΝΟΝ – […] η εξ υπουργών επιτροπή απεφάσισεν κατ’ αρχήν να εφαρμόση 4μηνον υποχρεωτικήν στρατιωτικήν εξάσκησιν διά τους νέους από του 18ου μέχρι του 21ου έτους της ηλικίας μεθ’ ο θα τους μεταφέρει εις τας τάξεις του μητροπολιτι… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 25-4-1939

25sel02_page_1_image_0006

ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ: Η ανάκρισις επί της πυρκαϊάς η οποία επέφερε την καταστροφήν του υπερωκεανείου «Παρί», δεν προσεκόμισε ακόμη κανέν κύριον υλικόν στοιχείον το οποίο να επιτρέπη την απόδειξιν εγκληματικής αποπείρας και να προσανατολίζη τας ερεύνας προς ανακάλυ… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 24-4-1939

24gkat1

ΣΤΟ ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ: Ο «Χρόνος» αναφερόμενος εις την συγκέντρωσιν γαλλικών πολεμικών μονάδων εις το Γιβραλτάρ, παρατηρεί ότι η ταχύτης με την οποίαν εξετελέσθη η μετακίνησις του γαλλικού στόλου απέδειξεν ότι αι Δυτικαί Δυνάμεις είναι εις θέσιν να προστατεύσου… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 20-4-1939

20s22nz

ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΧΙΤΛΕΡ: Ο αρχηγός του Τρίτου Ράιχ, Αδόλφος Χίτλερ, άγει σήμερον την πεντηκοστήν επέτειον των γενεθλίων του επί τη ευκαιρία δε ταύτη θα τελεσθούν εις ολόκληρον την Γερμανίαν μεγαλοπρεπείς εορταί. ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΧΙΤΛΕΡ: Ο αρχηγός του Τρίτου Ράιχ, Αδόλφ… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 18-4-1939

18gkat_021

ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ: Κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Διοικητού Πρωτευούσης κ. Κοτζιά, θα ηλεκτροφωτισθή ειδικώς το γήπεδον του Παναθηναϊκού. Διά του τρόπου τούτου θα είναι δυνατή η διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων και κατά τας νυκτερινάς ώρας. ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΘ… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 17-4-1939

17sel02__page_1_image_0006

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: […] Διεπιστώθη επίσης η ανάγκη της δημιουργίας επιστημονικού προσωπικού, ειδικώς διά την αρχαιολογικήν υπηρεσίαν. Κατά ληφθείσαν απόφασιν θα βελτιωθή η θέσις του αρχαιολογικού κλάδου υλικώς και ηθικώς, θα συστηματοποιηθή η τεχνι… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 16-4-1939

g_thema_a01fil

ΑΓΩΝΕΣ ΕΟΝ: Συνεχίσθησαν χθες το απόγευμα και έληξαν οι πρώτοι αθλητικοί αγώνες της διοικήσεως ανωτάτων σχολών της Ε.Ο.Ν. εις το Παναθηναϊκόν Στάδιον ΑΓΩΝΕΣ ΕΟΝ: Συνεχίσθησαν χθες το απόγευμα και έληξαν οι πρώτοι αθλητικοί αγώνες της διοικήσεως ανωτάτων… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 12-4-1939

12s1akrit

ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΚΡΙΤΕΣ: Δεν υπήρχεν ωραιοτέρα πρωτοβουλία από αυτήν των φαλαγγιτών της Διοικήσεως Αθηνών να μεταβούν εις τα σύνορα και να διανείμουν εις τους ακρίτας μας, τους ακοιμήτους φρουρούς της ελληνικής ακεραιότητος, δώρα πασχαλινά. ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΚΡΙΤΕΣ: Δεν… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 10-4-1939

10s1italy

ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ: Η ιταλική κυβέρνησις, ήτις από της αρχής της εν Αλβανία δράσεώς της εβεβαίωσε την βρεττανικήν κυβέρνησιν ότι δεν ηνόει να θίξη το υφιστάμενον καθεστώς εν τη Μεσογείω, παρέσχεν επί πλέον εις την κυβέρνησιν του Λονδίνου ρητάς διαβε… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 5-4-1939

05s6gazis

ΓΑΖΗΣ Α΄: Τηλεγραφήματα εκ Βαγδάτης αναφέρουν ότι ο Βασιλεύς του Ιράκ Γαζής ο Α΄ εφονεύθη εις αυτοκινητιστικόν δυστύχημα. […] Εκατόν περίπου χιλιάδες κόσμου παρήλασαν κατά τετράδας προ του φερέτρου, το οποίον έμεινεν εκτεθειμένον εις το προαύλιον των … Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 4-4-1939

04s4england

ΑΓΓΛΟΠΟΛΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ: Ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας κ. Μπεκ [φωτ. με το ανοιχτόχρωμο παλτό] αφίκετο ενταύθα χαιρετισθείς εις τον σιδηροδρομικόν σταθμόν Βικτώρια υπό του υπουργού Εξωτερικών λόρδου Χάλιφαξ [δεξιά]. Πλήθη κόσμου είχον συγκεντρω… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 3-4-1939

03s3oud

ΑΜΦΙΒΟΛΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ: Ο προεκλογικός αγών λήγει σήμερον, αύριον δε οι Βέλγοι προσέρχονται εις τας κάλπας, με κάποιαν αδιαφορίαν, διότι την στιγμήν ταύτην την βελγικήν κοινήν γνώμην απασχολούν πολύ περισσότερον τα διεθνή ζητήματα. ΑΜΦΙΒΟΛΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ:… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 27-3-2019

27s1flst

ΕΚΘΕΣΗ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ: Από αρκετού ήδη χρόνου, η Νέα Υόρκη εξοικειώθη με το θέαμα του περισφαίρου και του «τριλόν», τα οποία αποτελούν τα διακριτικά γνωρίσματα της Εκθέσεως. ΕΚΘΕΣΗ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ: Από αρκετού ήδη χρόνου, η Νέα Υόρκη εξοικειώθη με το θέαμα του… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 23-3-1939

23flkt

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ: [Μιλάει ο Ι. Μεταξάς] «Το έτος 1938 δεν ήτο βεβαίως ευμενές διά την γεωργίαν από απόψεως καιρικών συνθηκών. Αρκεταί καλλιέργειαι υπέστησαν τας συνεπείας των δυσμενών συνθηκών […]. ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ: [Μιλάει ο Ι. Μεταξάς] «Το έτος 1938… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 22-3-1939

22s1fl

ΑΓΓΛΟΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΙΑ: Η αγγλική πρωτεύουσα, καταλλήλως διακεκοσμημένη και σημαιοστόλιστος δι’ αγγλικών και γαλλικών σημαιών, ανέμενεν εν ατμοσφαίρα ζωηροτάτης συμπαθείας και συγκινήσεως τον Πρόεδρον της Γαλλικής Δημοκρατίας κ. Λεμπρέν ΑΓΓΛΟΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΙΑ: … Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 20-3-1939

20s1mr

ΟΜΗΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ: Η «Καθημερινή» […] με ιδιαιτέραν χαράν προσφέρει σήμερον εις τους αναγνώστας της κεφάλαια από τας ομηρικάς μελέτας του διαπρεπούς αρχαιολόγου Γουλιέλμου Δάιρπφελδ, εκείνα ακριβώς τα οποία απετέλεσαν το αντικείμενον της προς τους λοιπ… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 15-3-1939

15s3fls

ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ: Η σλοβακική Δίαιτα ανεκήρυξε την ανεξαρτησίαν του σλοβακικού κράτους […] Η νέα σλοβακική Κυβέρνησις απηύθυνε προς τον Καγκελλάριον Χίτλερ τηλεγράφημα, ζητούσα την προστασίαν του Ράιχ υπέρ της Σλοβακίας. ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΟΣΛ… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 14-3-1939

14s4ent

ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ: […] Οι κώδωνες του Αγίου Πέτρου ηχούν πανηγυρικώς, αναμιγνύοντες τους ήχους των με τους ήχους των σαλπίγγων, τα ιταλικά και τα παπικά στρατεύματα παρουσιάζουν όπλα και εις τον εξώστην εμφανίζεται ο Πάπας Πίος ΙΒ΄ και ανέρχεται επί … Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 7-3-1939

07s1gan

ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΑΣ: […] Ο μαχαραγιάς του Ραζκότ εδήλωσεν ότι θα ικανοποίει τα αιτήματα των υπηκόων του και ο Γκάντι συνέστησε την κατάπαυσιν του κινήματος. Ο Ινδός ηγεμών όμως δεν ετήρησε την υπόσχεσίν του. Κατόπιν τούτου ο Γκάντι απεφάσισε να κηρύξη απερ… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 8-3-1939

08s11km

ΝΕΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΗ ΜΑΔΡΙΤΗ: Αι νυκτεριναί εκ Μαδρίτης πληροφορίαι μεταδίδουν την έκρηξιν νέου επαναστατικού κινήματος κομμουνιστικού χαρακτήρος […]. ΝΕΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΗ ΜΑΔΡΙΤΗ: Αι νυκτεριναί εκ Μαδρίτης πληροφορίαι μεταδίδουν την έκρηξιν νέου επαναστατικού κι… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 6-3-1939

06germanairpo

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ: […] Η στρατιωτική αεροπορία του Γ΄ Ράιχ δεν εσταμάτησε, ικανοποιημένη από τας επιτυχίας των βημάτων της. Ανέπτυξε εις αναλογίαν που δεν εγνώρισε μέχρι τούδε καμμία άλλη χώρα: τας εγκαταστάσεις της, τας σχολάς της, τους σχηματισμού… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 5-3-1939

05s5filst

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ: Εγένετο η προαγγελθείσα πανηγυρική κοινή συνεδρίασις της Βουλής και της Γερουσίας επί τη 150ή επετείω του αμερικανικού Συντάγματος. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ: Εγένετο η προαγγελθείσα πανηγυρική κοινή συνεδρίασις της Βουλής και της Γερουσί… Source link

Περισσότερα