80 χρoνια πριν… 22-1-1939

22s1goer

ΔΩΡΟ ΓΚΑΙΡΙΓΚ: […] η Βρουνσβίκη εχάρισεν εις τον στρατάρχην Γκαίριγκ μίαν μικράν λειψανοθήκην περιέχουσαν μίαν πλεξίδα από τα μαλλιά του Ερρίκου Λέοντος της Βρουνσβίκης, ο οποίος απέθανεν το 1195, θεωρείται δε σήμερον ως ο πρώτος συλλαβών την ιδέαν τη… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 19-1-1939

19brown

ΕΧΘΡΟΙ ΤΕΣΣΑΡΕΣ: Ο κ. Κορυζής απεφάσισε να δώση εις το Υπουργείον και τους εις το μέλλον διαδόχους του ένα Σύνταγμα, έναν τυφλοσύρτην, ο οποίος να χρησιμεύση ως οδηγός διά την μάχην την οποίαν θα δώση αυτός και θα συνεχίσουν αυτοί […]: Ελονοσία, Φθίσι… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 15-1-1939

15benitomusso

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ: Ο Αγγλος πρωθυπουργός ανεχώρησεν εκ Ρώμης. Ο σιδηρ. σταθμός ήτο διακεκοσμημένος με αγγλικάς και ιταλικάς σημαίας, με τάπητας και με άνθη. Λόχος στρατού απέδωσε τας τιμάς. […] ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ: Ο Αγγλος πρωθυπουργός ανεχώρησ… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 11-1-1939

1s11001

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: «Διερχόμενοι εκ Παρισίων διά Ρώμην ο Αγγλος Πρωθυπουργός [Τσάμπερλαιν] και ο Λόρδος Χάλιφαξ επωφελήθησαν της ευκαιρίας όπως συνομιλήσουν μετά των κ.κ. Νταλαντιέ και Μποννέ]. Η διεξαχθείσα συνομιλία [φωτ. οι τέσσερις άνδρες] επεβεβαίωσε πλ… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 10-1-1939

10hungarychecz

ΟΥΓΓΡΟΤΣΕΧΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ: Αγγέλλεται εκ Βουδαπέστης ότι μετά τα χθεσινά και προχθεσινά επεισόδια τα οποία εσημειώθησαν εις τα σύνορα της Ουγγαρίας και Καρπαθικής Ουκρανίας απεστάλησαν εις την μεθόριον ουγγρικαί στρατιωτικαί ενισχύσεις. ΟΥΓΓΡΟΤΣΕΧΙΚΑ ΕΠΕΙ… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 9-1-1939

09s9fk

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ: Απεφασίσθη διά την καταπολέμησιν του αναλφαβητισμού η σύστασις σχολείων εντός των εργοστασίων. Εις τα σχολεία αυτά θα φοιτούν μετά το πέρας της εργασίας των οι αναλφάβητοι εργάται […]. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ: Απεφασίσ… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 8-1-1939

08s1mounk

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΜΟΥΝΚΑΤΣ: Αγγέλλεται εκ Βουδαπέστης, εν σχέσει προς το χθεσινόν ουγγρο-τσεχικόν επεισόδιον του Μούνκατς ότι 4 Ούγγροι εφονεύθησαν και 9 στρατιώται ετραυματίσθησαν. […] Εκ των Τσέχων εφονεύθησαν 4, εις τελωνειακός και τρεις στρατιώται. ΕΠΕΙΣΟ… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 3 – 1 – 1939

2--5

«Ευχαριστώ τους Κορσικανούς διά τον όρκον πίστεως, τον οποίον έδωκαν προς την γαλλικήν Πατρίδα, διά την σωτηρίαν της οποίας είναι ανάγκη να ενωθούν όλοι οι Γάλλοι […]». ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ: «Ευχαριστώ τους Κορσικανούς διά τον όρκον πίστεως, τον οποίο… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 4-1-1939

deladie

Ο κ. Νταλαντιέ, προσεφώνησε τον Βέην τονίσας ότι η Γαλλία είναι πάντοτε διατεθειμένη να συντελέση εις την ανάπτυξιν του πλούτου της Τύνιδος και να την προασπίση εάν ήθελε παραστή ανάγκη. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ: Ο κ. Νταλαντιέ, προσεφώνησε τον Βέην τονίσας ό… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 29-12-1938

29s9plk

ΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ: […] Ο Πρωθυπουργός Μαχμούτ πασά [φωτ. με τον βασιλιά Φαρούκ, δεξιά] εδήλωσεν εις την Βουλήν ότι η Αίγυπτος δεν έχει υπ’ όψιν της παράτασιν του προνομίου της Διώρυγος εις διεθνή εταιρείαν μετά την εκπνοήν της υφισταμένης συμφωνίας. ΚΡ… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 25-12-2018

25rousvelt

ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΡΟΥΣΒΕΛΤ: Το Πρακτορείον Χαβάς πληροφορείται εκ Νέας Υόρκης ότι κατά θετικάς πληροφορίας της εφημερίδος «Κήρυξ – Βήμα» ο Πρόεδρος κ. Ρούσβελτ εις το διάγγελμα το οποίον θα απευθύνη προς το Κογκρέσσον κατά την έναρξιν των εργασιών αυτού, την 4η… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 30-11-1938

30s10ft

ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΙ: Τηλεγραφήματα εκ Σαραγόσσης αγγέλλουν ότι η δράσις της εθνικιστικής αεροπορίας συνεχίζεται εντονώτατη. Το ανακοινωθέν του εθνικιστικού στρατηγείου όπερ εξεδόθη χθες την εσπέραν, αναφέρει ότι τα εθνικά αεροπλάνα εβομβάρδισαν χθες τ… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 29-11-1938

29s9diplomat

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: Ζωηροτάτη διπλωματική κίνησις προμηνύεται να σημειωθή προσεχώς διά την ρύθμισιν των ευρωπαϊκών ζητημάτων εις Ρώμην, όπου ευρίσκεται ήδη ο υπουργός της Εθνικής Αμύνης της Νοτίου Αφρικής κ. Πίροου και όπου θα ταξιδεύσουν εντός συ… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 27-11-1938

27s1metx

ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΞΑ: «Η Ελλάς δεν ζητεί τίποτε από κανένα άλλο Κράτος, μόνη δε επιθυμία αυτής είναι η διατήρησις της ειρήνης και η ανάπτυξις καλών σχέσεων μεθ’ όλων των Κρατών. ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΞΑ: «Η Ελλάς δεν ζητεί τίποτε από κανένα άλλο Κράτος, μόνη δε επιθυμία … Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 23-11-1938

23bay

ΤΑΡΠΟΝ ΜΠΕΪ [ο Ρούσβελτ στον Ελληνα πρέσβη]: «Υπάρχει μια μικρή πόλις εις την Φλώριδα, το Τάρπον Μπαίη με άνω των πέντε χιλιάδων κατοίκων. Το Τάρπον Μπαίη κατοικείται αποκλειστικώς από Ελληνας, νησιώτες και σφουγγαράδες, που έχουν στην κατοχή τους περί … Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 22-11-1938

22s1001

ΕΒΡΑΙΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ: Εις μακράς δηλώσεις του επί του προβλήματος των εκ Γερμανίας προσφύγων […] ο πρωθυπουργός κ. Τσάμπερλαιν ετόνισε το ζωηρόν ενδιαφέρον με το οποίον η αγγλική Κυβέρνησις αντιμετωπίζει το ζήτημα τούτο και εξέθεσε λεπτομερώς τα αποτελέσ… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 16-11-1938

16s6flr

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ: […] Το συνελθέν εν Νάντη συνέδριον της Εργατικής Συνομοσπονδίας απεφάσισε […] να διεξαγάγη αγώνα εναντίον των διαταγμάτων του κ. Ρεϋνώ […] ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ: […] Το συνελθέν εν Νάντη συνέδριον της Εργατικής Συνομοσπονδ… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 14-11-1938

14emp

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΜΠ: Διεπιστώθη ότι δεν επαρκούν πλέον αι από έδρας διδασκαλίαι αλλ’ είναι επάναγκες όπως συνοδεύωνται με εργαστηριακάς μελέτας και ερεύνας εις ειδικά εργαστήρια, πλουτιζόμενα με τα ανάλογα μηχανήματα και εργαλεία. ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΜΠ: Διεπι… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 10-11-1938

10s10polk

ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: […] Η κατάστασις του Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας [Κεμάλ Ατατούρκ, φωτ.] έχει επικινδύνως επιδεινωθεί. […] Οι βουλευταί οι ευρισκόμενοι ενταύθα ανεχώρησαν διά την Αγκυραν. ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: […] Η κατάστασις του Προέ… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 9-11-1938

09glasses

ΝΥΧΤΑ ΤΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ: Ζωηροτάτη αγανάκτησις επικρατεί καθ’ όλην την Γερμανίαν εξ αφορμής της δολοφονικής απόπειρας κατά του γραμματέως της εν Παρισίοις Πρεσβείας φον Ρατ. ΝΥΧΤΑ ΤΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ: Ζωηροτάτη αγανάκτησις επικρατεί καθ’ όλην την Γερμανίαν εξ α… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 6-11-1938

06s6hungary

ΟΙ ΟΥΓΓΡΟΙ ΣΤΗ ΣΛΟΒΑΚΙΑ: […] Τα ουγγρικά στρατεύματα διέβησαν την πρωίαν τον Δούναβιν και εισήλθον εις το έδαφος το παραχωρηθέν υπό της Τσεχοσλοβακίας εις την Ουγγαρίαν. ΟΙ ΟΥΓΓΡΟΙ ΣΤΗ ΣΛΟΒΑΚΙΑ: […] Τα ουγγρικά στρατεύματα διέβησαν την πρωίαν τον Δο… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 30-10-1938

30ribendrop

ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ – ΦΟΝ ΡΙΜΠΕΝΤΡΟΠ: Κατ’ αξιόπιστους πληροφορίας επετεύχθη συμφωνία τόσον ως προς το πρόβλημα των ουγγρικών εν Τσεχοσλοβακία εθνικών ομάδων όσον και διά την διαχάραξιν της μελλοντικής τσεχο-ουγγρικής μεθορίου. […] ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΜΟΥΣΟΛΙ… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 26-10-1938

26s1chiangkais

ΦΥΓΗ ΤΣΑΝΓΚ-ΚΑΪ-ΣΕΚ: Επείγοντα τηλεγραφήματα εκ Σαγκάης μεταδίδουν ειδήσεις περί εισόδου των ιαπωνικών στρατευμάτων εις το Χάνκοου. ΦΥΓΗ ΤΣΑΝΓΚ-ΚΑΪ-ΣΕΚ: Επείγοντα τηλεγραφήματα εκ Σαγκάης μεταδίδουν ειδήσεις περί εισόδου των ιαπωνικών στρατευμάτων εις τ… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 24-10-1938

pl24s10

ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ: […] ο κ. Ουέλλς [υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ] διερμηνεύων τας αντιλήψεις του κ. Ρούζβελτ ετόνισεν […] ότι «πάσαι αι διεθνείς διαφοραί, οιαιδήποτε και αν είναι αύται, δύνανται να λύωνται διά της λογικής και εν πνεύματι δικαιο… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 19-10-1938

19s1karolou

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΠΕΚ – ΚΑΡΟΛΟΥ: […] ο κ. Μπεκ [υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, φωτ.] θα προσπαθήση να πείση τον Βασιλέα Κάρολον [της Ρουμανίας] ότι εις τοιούτος διακανονισμός [κοινή ουγγρο-πολωνική μεθόριος] θα εδημιούργει αποτελεσματικόν φραγμόν κατά της… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 18-10-1938

18s8kemal

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΚΕΜΑΛ: «Η ασθένεια εκ της οποίας υπέφερεν ο Πρόεδρος Κεμάλ Ατατούρκ, ηκολούθει την κανονικήν πορείαν της, όταν αίφνης την Κυριακήν […] η αδυναμία του ασθενούς ενετάθη, ενώ ταυτοχρόνως ενεφανίσθησαν διαταραχαί στομαχικαί και νευρικαί. ΑΣΘΕΝΕΙΑ… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 17-10-1938

17s15pl

ΠΕΚΙΝΟ ΥΠΟ ΚΑΤΟΧΗ: […] Τον Αύγουστον του 1937, τα ιαπωνικά στρατεύματα κατέκτησαν τον Πεκίνον […] Το Πεκίνον, το οποίον επί αιώνας ήτο η δόξα της Κίνας, γίνεται εν δεύτερον Τόκυο. ΠΕΚΙΝΟ ΥΠΟ ΚΑΤΟΧΗ: […] Τον Αύγουστον του 1937, τα ιαπωνικά στρατεύμ… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 12-10-1938

12s2palestinian

ΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ: […] ο εν Ιερουσαλήμ ανταποκριτής του Ρώυτερ τηλεγραφεί ότι κατά το τελευταίον 24ωρον εσημειώθησαν είκοσι χωριστά επεισόδια, εμπρησμοί, σαμποτάζ, φόνοι, εκρήξεις υπονόμων και ληστείαι. Πέντε άτομα εφονεύθησαν και εξ ετραυματίσθησ… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 11-10-1938 | Απόψεις

11revoltarab

ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ:  […] Αι πολιτικές απόψεις της εν Παλαιστίνη καταστάσεως συνεζητήθησαν σήμερον μετά την εξέτασιν της λήψεως των αναγκαίων μέτρων διά την εξασφάλισιν της τάξεως εις την υπό εντολήν χώραν. Σχετικώς προς τα μέτρα, το υπουργείον των Αποικιών ανήγγειλεν ότι […] απεφασίσθη ν’ αποσταλούν εις την χώραν ταύτην αι προαγγελθείσαι χθες ενισχύσεις. Ούτω η συνολική δύναμις του εν Παλαιστίνη στρατού θ’ ανέλθη εις δεκαεπτά τάγματα πεζικού, δύο συντάγματα ιππικού, μιαν πυροβολαρχίαν και αριθμόν τινα τεθωρακισμένων αυτοκινήτων [φωτ.: Βρετανοί στρατιώτες αποβιβάζονται στη Χάιφα]. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΪΝΣΤΑΪΝ: Μεταξύ των εγγράφων της παρούσης στιγμής…

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 9-10-1938

09001_image

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ: Ο αρχιστράτηγος Φράνκο προετοιμάζει τα της αμέσου αποστολής εις την πατρίδα των Ιταλών λεγεωναρίων οι οποίοι έχουν άνω των δέκα οκτώ μηνών υπηρεσίαν εις τας τάξεις του εθνικού ισπανικού στρατού. Η εθνική Ισπανία πραγματοποιούσα την … Source link

Περισσότερα