80 χρoνια πριν… 15-3-1939

15s3fls

ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ: Η σλοβακική Δίαιτα ανεκήρυξε την ανεξαρτησίαν του σλοβακικού κράτους […] Η νέα σλοβακική Κυβέρνησις απηύθυνε προς τον Καγκελλάριον Χίτλερ τηλεγράφημα, ζητούσα την προστασίαν του Ράιχ υπέρ της Σλοβακίας. ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΟΣΛ… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 14-3-1939

14s4ent

ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ: […] Οι κώδωνες του Αγίου Πέτρου ηχούν πανηγυρικώς, αναμιγνύοντες τους ήχους των με τους ήχους των σαλπίγγων, τα ιταλικά και τα παπικά στρατεύματα παρουσιάζουν όπλα και εις τον εξώστην εμφανίζεται ο Πάπας Πίος ΙΒ΄ και ανέρχεται επί … Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 7-3-1939

07s1gan

ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΑΣ: […] Ο μαχαραγιάς του Ραζκότ εδήλωσεν ότι θα ικανοποίει τα αιτήματα των υπηκόων του και ο Γκάντι συνέστησε την κατάπαυσιν του κινήματος. Ο Ινδός ηγεμών όμως δεν ετήρησε την υπόσχεσίν του. Κατόπιν τούτου ο Γκάντι απεφάσισε να κηρύξη απερ… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 8-3-1939

08s11km

ΝΕΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΗ ΜΑΔΡΙΤΗ: Αι νυκτεριναί εκ Μαδρίτης πληροφορίαι μεταδίδουν την έκρηξιν νέου επαναστατικού κινήματος κομμουνιστικού χαρακτήρος […]. ΝΕΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΗ ΜΑΔΡΙΤΗ: Αι νυκτεριναί εκ Μαδρίτης πληροφορίαι μεταδίδουν την έκρηξιν νέου επαναστατικού κι… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 6-3-1939

06germanairpo

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ: […] Η στρατιωτική αεροπορία του Γ΄ Ράιχ δεν εσταμάτησε, ικανοποιημένη από τας επιτυχίας των βημάτων της. Ανέπτυξε εις αναλογίαν που δεν εγνώρισε μέχρι τούδε καμμία άλλη χώρα: τας εγκαταστάσεις της, τας σχολάς της, τους σχηματισμού… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 5-3-1939

05s5filst

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ: Εγένετο η προαγγελθείσα πανηγυρική κοινή συνεδρίασις της Βουλής και της Γερουσίας επί τη 150ή επετείω του αμερικανικού Συντάγματος. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ: Εγένετο η προαγγελθείσα πανηγυρική κοινή συνεδρίασις της Βουλής και της Γερουσί… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 27-3-1939

27s1part

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΘΑΝΑ: Συνεχίζονται αι διαπραγματεύσεις διά την παράδοσιν της κεντρικής Ισπανίας εις την εθνικιστικήν Κυβέρνησιν ρυθμιζομένων και των τελευταίων λεπτομερειών. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΘΑΝΑ: Συνεχίζονται αι διαπραγματεύσεις διά την παράδοσιν της κεντρικής Ισ… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 26-2-1939

26s6chn

ΤΣΙΑΝΟ – ΜΠΕΚ: […] Ο κόμης Τσιάνο ολίγον μετά την εκεί άφιξίν του έσχε συνομιλίαν μετά του επί των Εξωτερικών υπουργού κ. Μπεκ [δεξιά]. ΤΣΙΑΝΟ – ΜΠΕΚ: […] Ο κόμης Τσιάνο [φωτ. αριστερά] ολίγον μετά την εκεί άφιξίν του έσχε συνομιλίαν μετά του επί τω… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 23-2-1939

23001

ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΙΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ: Μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου […] και των αδελφών Γουλανδρή υπεγράφη σύμβασις διά την εκτέλεσιν της ατμοπλοϊκής συγκοινωνίας, μεταξύ των ελληνικών λιμένων και των λιμένων της Βορείου Αμερικής. ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΙΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ: Μεταξύ… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 20-2-1939

20s1valkan

ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ: Βουκουρέστι – Η Βαλκανική Διάσκεψη ήρχισε σήμερον εν μέσω ατμοσφαίρας θερμής εγκαρδιότητος. […] Αι τέσσαρες χώραι της Βαλκανικής Συνεννοήσεως επιθυμούν να μη παρασυρθούν εις αντιμετώπους ιδεολογικάς παρατάξεις, θέλουν δε να διατη… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 15-2-1939

15s5kd

Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑ: […] Η σορός απετέθη εντός του πρώτου φερέτρου εκ κέδρου, το οποίον απετέθη εντός δευτέρου φερέτρου εκ μολύβδου και τα δύο ομού απετέθησαν εντός τρίτου φερέτρου εκ γλυπτού ξύλου δρυός. […] Τα φέρετρα σφραγισθέντα, κατεβιβάσθησαν ει… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 14-2-1939

14s4aer

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΡΕΚΟΡ: Ο Αλεξ Χένσω, ο 24ετής Βρεττανός αεροπόρος ο οποίος κατέρριψε το παγκόσμιον ρεκόρ πτήσεως από Αγγλίας εις Κεηπτάουν μετ’ επιστροφής. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΡΕΚΟΡ: Ο Αλεξ Χένσω, ο 24ετής Βρεττανός αεροπόρος ο οποίος κατέρριψε το παγκόσμιον ρεκόρ πτ… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 13-2-1939

13s3british

ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ: Η χωρητικότης εκάστου καταφυγίου προεβλέφθη επί τη βάσει καθωρισμένου σχεδίου και του αριθμού των κατοίκων, οι οποίοι […] θα δύνανται να ευρεθούν μέσα εις το καταφύγιον δέκα λεπτά μετά την εκπομπήν του σήματος του κινδύνου. ΒΡΕΤΑΝ… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 25-1-1939

25s5esp

ΙΣΠΑΝΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ: […] Καθ’ όλην την νύκτα επεκράτει εις την Βαρκελώνην ζωηροτάτη κίνησις. Φορτηγά αυτοκίνητα μεταφέρουν τον άμαχον πληθυσμόν προς τα γαλλικά σύνορα. Εκεί όμως εσημειούντο ζωηρά επεισόδια, διότι οι κυβερνητικοί στρατιώται δεν επέτρεπον… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 24-1-1939

24s4katalonia

ΚΑΤΑΛΑΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ: […] Ο αρχιστράτηγος των κυβερνητικών Μιάχα εκήρυξε τον στρατιωτικόν νόμον εις την Μαδρίτην. […] Επίσης ο στρατηγός Μιάχα απηύθυνεν έκκλησιν προς τον πληθυσμόν της καταλανικής πρωτευούσης, εν τη οποία τονίζει ότι είναι προτιμότερον… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 22-1-1939

22s1goer

ΔΩΡΟ ΓΚΑΙΡΙΓΚ: […] η Βρουνσβίκη εχάρισεν εις τον στρατάρχην Γκαίριγκ μίαν μικράν λειψανοθήκην περιέχουσαν μίαν πλεξίδα από τα μαλλιά του Ερρίκου Λέοντος της Βρουνσβίκης, ο οποίος απέθανεν το 1195, θεωρείται δε σήμερον ως ο πρώτος συλλαβών την ιδέαν τη… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 19-1-1939

19brown

ΕΧΘΡΟΙ ΤΕΣΣΑΡΕΣ: Ο κ. Κορυζής απεφάσισε να δώση εις το Υπουργείον και τους εις το μέλλον διαδόχους του ένα Σύνταγμα, έναν τυφλοσύρτην, ο οποίος να χρησιμεύση ως οδηγός διά την μάχην την οποίαν θα δώση αυτός και θα συνεχίσουν αυτοί […]: Ελονοσία, Φθίσι… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 15-1-1939

15benitomusso

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ: Ο Αγγλος πρωθυπουργός ανεχώρησεν εκ Ρώμης. Ο σιδηρ. σταθμός ήτο διακεκοσμημένος με αγγλικάς και ιταλικάς σημαίας, με τάπητας και με άνθη. Λόχος στρατού απέδωσε τας τιμάς. […] ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ: Ο Αγγλος πρωθυπουργός ανεχώρησ… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 11-1-1939

1s11001

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: «Διερχόμενοι εκ Παρισίων διά Ρώμην ο Αγγλος Πρωθυπουργός [Τσάμπερλαιν] και ο Λόρδος Χάλιφαξ επωφελήθησαν της ευκαιρίας όπως συνομιλήσουν μετά των κ.κ. Νταλαντιέ και Μποννέ]. Η διεξαχθείσα συνομιλία [φωτ. οι τέσσερις άνδρες] επεβεβαίωσε πλ… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 10-1-1939

10hungarychecz

ΟΥΓΓΡΟΤΣΕΧΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ: Αγγέλλεται εκ Βουδαπέστης ότι μετά τα χθεσινά και προχθεσινά επεισόδια τα οποία εσημειώθησαν εις τα σύνορα της Ουγγαρίας και Καρπαθικής Ουκρανίας απεστάλησαν εις την μεθόριον ουγγρικαί στρατιωτικαί ενισχύσεις. ΟΥΓΓΡΟΤΣΕΧΙΚΑ ΕΠΕΙ… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 9-1-1939

09s9fk

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ: Απεφασίσθη διά την καταπολέμησιν του αναλφαβητισμού η σύστασις σχολείων εντός των εργοστασίων. Εις τα σχολεία αυτά θα φοιτούν μετά το πέρας της εργασίας των οι αναλφάβητοι εργάται […]. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ: Απεφασίσ… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 8-1-1939

08s1mounk

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΜΟΥΝΚΑΤΣ: Αγγέλλεται εκ Βουδαπέστης, εν σχέσει προς το χθεσινόν ουγγρο-τσεχικόν επεισόδιον του Μούνκατς ότι 4 Ούγγροι εφονεύθησαν και 9 στρατιώται ετραυματίσθησαν. […] Εκ των Τσέχων εφονεύθησαν 4, εις τελωνειακός και τρεις στρατιώται. ΕΠΕΙΣΟ… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 3 – 1 – 1939

2--5

«Ευχαριστώ τους Κορσικανούς διά τον όρκον πίστεως, τον οποίον έδωκαν προς την γαλλικήν Πατρίδα, διά την σωτηρίαν της οποίας είναι ανάγκη να ενωθούν όλοι οι Γάλλοι […]». ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ: «Ευχαριστώ τους Κορσικανούς διά τον όρκον πίστεως, τον οποίο… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 4-1-1939

deladie

Ο κ. Νταλαντιέ, προσεφώνησε τον Βέην τονίσας ότι η Γαλλία είναι πάντοτε διατεθειμένη να συντελέση εις την ανάπτυξιν του πλούτου της Τύνιδος και να την προασπίση εάν ήθελε παραστή ανάγκη. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ: Ο κ. Νταλαντιέ, προσεφώνησε τον Βέην τονίσας ό… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 29-12-1938

29s9plk

ΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ: […] Ο Πρωθυπουργός Μαχμούτ πασά [φωτ. με τον βασιλιά Φαρούκ, δεξιά] εδήλωσεν εις την Βουλήν ότι η Αίγυπτος δεν έχει υπ’ όψιν της παράτασιν του προνομίου της Διώρυγος εις διεθνή εταιρείαν μετά την εκπνοήν της υφισταμένης συμφωνίας. ΚΡ… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 25-12-2018

25rousvelt

ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΡΟΥΣΒΕΛΤ: Το Πρακτορείον Χαβάς πληροφορείται εκ Νέας Υόρκης ότι κατά θετικάς πληροφορίας της εφημερίδος «Κήρυξ – Βήμα» ο Πρόεδρος κ. Ρούσβελτ εις το διάγγελμα το οποίον θα απευθύνη προς το Κογκρέσσον κατά την έναρξιν των εργασιών αυτού, την 4η… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 30-11-1938

30s10ft

ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΙ: Τηλεγραφήματα εκ Σαραγόσσης αγγέλλουν ότι η δράσις της εθνικιστικής αεροπορίας συνεχίζεται εντονώτατη. Το ανακοινωθέν του εθνικιστικού στρατηγείου όπερ εξεδόθη χθες την εσπέραν, αναφέρει ότι τα εθνικά αεροπλάνα εβομβάρδισαν χθες τ… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 29-11-1938

29s9diplomat

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: Ζωηροτάτη διπλωματική κίνησις προμηνύεται να σημειωθή προσεχώς διά την ρύθμισιν των ευρωπαϊκών ζητημάτων εις Ρώμην, όπου ευρίσκεται ήδη ο υπουργός της Εθνικής Αμύνης της Νοτίου Αφρικής κ. Πίροου και όπου θα ταξιδεύσουν εντός συ… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 27-11-1938

27s1metx

ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΞΑ: «Η Ελλάς δεν ζητεί τίποτε από κανένα άλλο Κράτος, μόνη δε επιθυμία αυτής είναι η διατήρησις της ειρήνης και η ανάπτυξις καλών σχέσεων μεθ’ όλων των Κρατών. ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΞΑ: «Η Ελλάς δεν ζητεί τίποτε από κανένα άλλο Κράτος, μόνη δε επιθυμία … Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 23-11-1938

23bay

ΤΑΡΠΟΝ ΜΠΕΪ [ο Ρούσβελτ στον Ελληνα πρέσβη]: «Υπάρχει μια μικρή πόλις εις την Φλώριδα, το Τάρπον Μπαίη με άνω των πέντε χιλιάδων κατοίκων. Το Τάρπον Μπαίη κατοικείται αποκλειστικώς από Ελληνας, νησιώτες και σφουγγαράδες, που έχουν στην κατοχή τους περί … Source link

Περισσότερα