Ημέρα: 1 Μαρτίου 2020

gkat_02_2802_page_1_image_0006

80 χρoνια πριν… 28-2-1940

ΔΕΛΤΑΡΙΑ: Διά νόμου δημοσιευθέντος εις την «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» παρεσχέθη εις την ταχυδρομικήν υπηρεσίαν η ευχέρεια να εκδίδη καλλιτεχνικά εικονογραφημένα…