Εργαλειοθήκη για Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση | Ελληνική Οικονομία

ypourgeiooikonomias1-thumb-large


Από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώθηκε η προκήρυξη της δράσης «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση», η οποία υλοποιείται στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», με εφαρμογή στο σύνολο των περιφερειών της χώρας. Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ενωσης και από εθνικούς πόρους, με το συνολικό ποσό των 60.000.000 ευρώ (δημόσια δαπάνη), και κατανέμεται εξίσου στις επιχειρήσεις των τριών κλάδων, δηλ. 20.000.000 ευρώ σε κάθε έναv από τους: λιανικό εμπόριο, για τους επιλέξιμους ΚΑΔ που ανήκουν στις κατηγορίες 45 και 47, εστίαση, για τους επιλέξιμους ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 56 και εκπαίδευση – κοινωνική μέριμνα (χωρίς παροχή καταλύματος), για τους επιλέξιμους ΚΑΔ που ανήκουν στις κατηγορίες 85 και 88.

Στόχος της δράσης. Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, η δράση με τίτλο «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης, στην παροχή υπηρεσιών παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού και λοιπών υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας, προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους στους τομείς της α) κατανάλωσης ενέργειας, β) χρήσης ΤΠΕ, γ) υγιεινής και ασφάλειας, δ) εφοδιαστικής αλυσίδας και ε) πιστοποίησης συστημάτων.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι. Η δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις οι οποίες θα πρέπει αθροιστικά να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

• Να έχουν την ιδιότητα των μικρών ή πολύ μικρών επιχειρήσεων.

• Να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.

• Να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ όπως αυτοί αναλυτικά παρατίθενται στο παράρτημα ΙII της δημοσιευμένης πρόσκλησης, ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών αυτών διαχειριστικών χρήσεων.

• Να έχουν, το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, κατ’ ελάχιστον: 1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου, 2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και 5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης – κοινωνικής μέριμνας.

Επιλέξιμες δαπάνες. Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη πρόσκληση της δράσης, κατά τη διαμόρφωση από την επιχείρηση του προτεινόμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού επενδυτικών σχεδίων θα επιλέγονται δαπάνες από τις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών, οι οποίες συνεισφέρουν στους κεντρικούς στόχους της δράσης:

• Εξοικονόμηση ενέργειας – χρήση ΑΠΕ.

• Αναβάθμιση υγιεινής και ασφάλειας στις διαδικασίες και στους χώρους λειτουργίας της επιχείρησης.

• Διευκόλυνση πρόσβασης των ΑμεΑ (σύμφωνα με τις οδηγίες σχεδιασμού για ΑμεΑ «Σχεδιάζοντας για όλους» του ΥΠΕΚΑ).

• Ενσωμάτωση εξειδικευμένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στις λειτουργίες της επιχείρησης.

• Βελτίωση των διεργασιών εφοδιαστικής αλυσίδας.

• Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών.

Συγκεκριμένα, οι επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να αφορούν:

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο έως 100% του επενδυτικού σχεδίου. Παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας, αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας και διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμεΑ.

Μηχανήματα – εξοπλισμό έως 100% του επενδυτικού σχεδίου. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για εξοικονόμηση ενέργειας, αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης, προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ.

Μεταφορικά μέσα:

• Μέχρι 25.000 ευρώ και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίου – εστίασης.

• Εως 100% για επιχειρήσεις εκπαίδευσης – κοινωνικής μέριμνας.

• Εως 12.000 ευρώ για μετατροπή κινητήρα πετρελαιοκίνητου/βενζινοκίνητου οχήματος σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου/βενζίνης – φυσικού αερίου (CNG).

Ψηφιακή προβολή (έως 8.000 ευρώ).

Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών  (έως 14.000 ευρώ, 7.000 ανά πιστοποιητικό και μέχρι δύο πιστοποιητικά).

Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) – μέχρι 30.000 ευρώ και έως 40% του π/υ, 15.000 ευρώ ανά ΕΜΕ και μέχρι δύο ΕΜΕ.

Δαπάνες μελετών/κατάρτισης/παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (19/12/2018).

Προϋπολογισμός. Στο πλαίσιο της δράσης επιλέξιμα είναι επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού από 10.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ. Η προθεσμία υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους είκοσι τέσσερις μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υλοποιήσουν το 30% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, τους πρώτους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis από την 6η Φεβρουαρίου 2019 έως τη 19η Απριλίου 2019.

*Η κ. Μαίρη Παπασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Ο.Ε.

Source link

Αφήστε ένα σχόλιο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.